Idédokument - Upphandlingar

Ortopedtekniska branschrådet (OTB) har sammanställt vår uppfattning i några för branschen viktiga punkter som vi vill ge möjlighet för upphandlande landsting att ta del av inför kommande upphandlingar. OTB medverkar dessutom gärna vid s.k. hearing eller på annat sätt som en opartisk samverkanspartner inför upphandlingar.
 


 

Patientenkät

I stort sett alla enheter som arbetar med Ortopedteknisk service gör patientenkäter där man mäter tillfredsställelse med ortopedteknisk service hos patienterna. Många olika enkäter används. Det har uttryckts önskemål att branschen ska mäta med samma enkät. Under 2016 arbetade en liten arbetsgrupp med att undersöka marknaden och föreslå en patientenkät. Resultatet blev en del av enkätinstrumentet OPUS. Detta är ett validerat internationellt instrument som är översatt till svenska av Ortopedingenjör Gustav Jarl. OTB rekommenderar därför sina medlemmar att använda enkätverktyget OPUS när man ska mäta patienters tillfredsställelse med ortopedteknisk service.
 


 

Uppmärkning av ortopedtekniska produkter

Spårbarhet för medicintekniska produkter som förskrivs som ortopedtekniska hjälpmedel är ett krav enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården samt (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.En arbetsgrupp bestående av representanter från leverantörer, serviceföretag, GS1 Sweden och OTB har arbetat med att ta fram ett förslag på individmärkning av ortopedtekniska produkter och komponenter med streckkod.
 


 

Idédokument - Produktupphandlingar av ortoser i helfabrikat

En bred arbetsgrupp inom OTB har sammanställt vår uppfattning i några för branschen viktiga punkter som vi vill ge möjlighet för upphandlande landsting att ta del av inför kommande produktupphandlingar av ortoser i helfabrikat.