Lagar

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Övergripande lag som bl.a. definierar mål och krav för hälso- och sjukvården
Patientlag (2014:821)
Om stärka och tydliggöra patientens ställning
Patientsäkerhetslag (2010:659)
Om systematiskt patientsäkerhetsarbete
Patientdatalag (2008:355)
Om personuppgifter inom hälso- och sjukvården och skyldighet att föra patientjournal
Lag om medicintekniska produkter (1993:584)
Övergripande lag om medicintekniska produkter
Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LMVFS 2003:11)
MDD överfört till svensk lagstiftning
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Om att utveckla och säkra kvaliteten inom hälso- och sjukvården
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1)
Om förskrivning samt utlämnande av medicintekniska produkter till patient, tillförande av medicintekniska produkter till patient och rapportering av negativa händelser och tillbud.