OTB:s pilotstudie Värdet av Ortopedteknik

OTB har genomfört en pilotstudie med en enkät för att mäta värdet av ortopedtekniska insatser. Pilotstudien genomfördes i början av 2019 vid enheter inom Aktiv Ortopedteknik och TeamOlmed Stockholm. Enkäterna skickades postalt till ca 1000 patienter 2 månader efter en leverans av ett ortopedtekniskt hjälpmedel. Ca 500 patienter med olika hjälpmedelstyper svarade på enkäten. Resultatet presenteras här via länken. OTB har en arbetsgrupp som nu arbetar vidare med hur Branschen kan mäta Värdet av Ortopedtekniska insatser i hela Branschen och över tid.

Presentation-utvärdering-OTB-enkät.pdf (484 nedladdningar )