Full fart i våra arbetsgrupper

Just nu är det full fart på våra arbetsgrupper där deltagare från olika branschaktörer samverkar tematiskt för branschens utveckling och välstånd.

Arbetsgrupp Tullverket

Efter de Tullrevisioner som gjorts hos flera av våra medlemsföretag och som belagt tidigare tullfria ortoser med tull, har vi en arbetsgrupp som träffar representanter för Tullverket.
Arbetet är att se som långsiktigt. Det är osäkert om vi kan få till någon förändring. Vid senaste mötet beslutades att Sveriges representant i den Europeiska tullkommisionen ska skriva ett förslag till kommissionen som bygger på att produkter som definieras som ortoser skall hanteras på samma sätt avseende tullsatser oavsett vilka material som ortosen består av. Arbetsgruppen menar att det skulle förenkla för alla och harmoniera olika myndigheters krav på tillverkare och distributörer. Vi får avvakta vidare hur det går med denna fråga.

Arbetsgrupp MDR

  1. Uppdatering av dokumentet för märkning där arbetsgruppen ska utreda om det finns något framtida behov av dokumentet.
  2. Återanvändning av CE märkta produkter. Här jobbar arbetsgruppen vidare med ett förslag till rekommendation till OTB:s medlemmar för en samsyn på hanteringen. Det är angeläget eftersom det inte finns några klara skrivna regler för hur detta ska skötas i samband med införande av MDR.
  3. Användande av produkter utanför tillverkarens instruktion. Arbetsgruppen har ställt en fråga till styrelsen om hur man ser på denna fråga. Styrelsen jobbar vidare med förfrågan och kommer ha ytterligare diskussion om ställningstagande i frågan.

Arbetsgrupp Statistik

Tobias på Branschkansliet har skickat ut anmodan att lämna branschstatistik för 2020 till OTB:s medlemmar med serviceenheter. I denna statistik tillförs ett nytt nyckeltal. Utöver antal OI ska enheterna lämna uppgift om antal tjänster med personer som har patientansvar utöver OI. Arbetsgruppen har också haft kontakt med alla enheter som hittills inte lämnat uppgifter till branschstatistiken. Vi hoppas att fler nu ska kunna bidraga och att alla ska kunna lämna statistik över den delen som rör anställda.
Ortopedteknik är också med i det första utskicket som Socialstyrelsen har gjort för att samla in statistik från Hjälpmedelsområdet i Sverige.

Arbetsgrupp Attraktiv bransch

Arbetsgruppen på 16 personer har delats in sig i två undergrupper.

  1. Marknadsföring av Ortopedingenjörsprogrammet
    I den här undergruppen har diskuterats hur man ska nå ut med information om OI programmet och att locka unga att söka i större omfattning och med ett bredare geografiskt inslag. Gruppen arbetar tillsammans med HHJ och deras marknadsavdelning. Troligen behövs en god samverkan mellan HHJ och lokala OTA enheter för att nå ut.
  2. Employer branding
    Här arbetar undergruppen med hur man på olika sätt ska stärka Ortopedingenjören som ett intressant och utvecklande yrke som är attraktivt.

Arbetsgruppen räknar med att kunna presentera en delrapport vid OTB:s vårmöte i April.

Arbetsgrupp Kostsamma hjälpmedel

Arbetsgruppen har identifierat några olika processer som används vid ansökan om kostsamma hjälpmedel. Mikroprocessorstyrda knäleder är ett typexempel på ett sådant hjälpmedel. Gruppen har också tagit fram en generell processbeskrivning för att ansöka om en förskrivning. OTB avser därför att utveckla en samsyn i bedömningen och förskrivningen av särskilt kostsamma ortopedtekniska hjälpmedel med hög komplexitet.
Målet med arbetet är att resultatet ska kunna förmedlas till Regioner som en vägledning för en framtida likabehandling vid den här typen av lokala frågor.