Extra årsmöte 8/6 15.00- anmälan

På grund av att revisionsberättelse och årsbokslut ej inkom i tid till ordinarie årsmöte hålls detta extrainsatta årsmöte för att hantera de frågorna.

Länk för anmälan: ANMÄLAN

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över de närvarande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsman
 5. Fastställande av dagordning
 6. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag på ändring av stadgar med införande av paragrafer för hantering av propositioner/motioner.
 11. Övriga frågor
 12. Nästa möte
 13. Sammanträdets avslutande